سوابق آموزشی و فرهنگی

 

     
سوابق تدریس:    
  مقطع دکترا: - امنیت شبکه و اطلاعات
- سیستم های اطلاعاتی پیشرفته
 
  مقطع کارشناسی ارشد: - تحقیق در عملیات
- تصمیم گیری های چند معیاره
- سیستم های اطلاعاتی پیشرفته
- مدیریت منابع اطلاعاتی
- تاثیر فناوری اطلاعات بر سازمان و مدیریت
- مدیریت تکنولوژی و نو آوری
     
  مقطع کارشناسی: - تحقیق در عملیات
  - سيستم هاي اطلاعاتي مديريتي